CO TO JEST MIENIE ZABUŻAŃSKIE?

To mienie pozostawione przez osoby repatriowane w latach 1944-1952 z terenów należących przed II Wojną Światową do Państwa Polskiego. Repatriacji dokonano na podstawie Układów Republikańskich zawartych w 1944r., które określały zwrot wartości mienia pozostawionego przez Rząd Polski. Na mocy ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej odszkodowanie ograniczono do 20% ich pierwotnej wartości.

KTO DZIEDZICZY MIENIE ZABUŻAŃSKIE?

W razie śmierci właściciela nieruchomości uprawnionymi do rekompensaty są jego spadkobiercy albo niektórzy spośród nich, wskazani przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie.

KTO WYPŁACI REKOMPENSATY ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE?

Wojewodowie wydają decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty oraz ujawniają dane dotyczące decyzji w rejestrze wojewódzkim. Samą wypłatę rekompensat wykonuje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z Funduszu Rekompensacyjnego, czyli inaczej ze Skarbu Państwa.

DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O REKOMPENSATĘ ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE?

Warunkiem ustawowym było złożenie zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2008r. Jeśli ktoś nie zdążył przed tym terminem, to nie ma prawa o ubieganie się o rekompensatę. Wszystkie toczące się postępowania przed Urzędami Wojewódzkimi dotyczą właśnie tych wniosków złożonych przed w/w terminem.

JAK WYCENIA SIĘ MIENIE ZABUŻAŃSKIE?

Wartość rynkową nieruchomości pozostawionej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa się na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne za nieruchomości podobne, w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na obszarze województwa lub miasta z uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast. Wartość pozostawionej nieruchomości określa się według stanu na dzień jej pozostawienia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień wyceny.